معاونت آموزشی  
     
 
معاونت اجرایی  
     
 
معاونت پایه دهم  
     
 
معاونت پایه یازدهم  
     
 
معاونت پایه دوازدهم  
     
 
معاونت اجرایی (دفتر داری)  
     
 
واحد پژوهش و المپیاد  
 
     
 
معاونت فرهنگی  
     
 
معاونت مالی  
     
 
معاونت فناوری  
     
 
 واحد سمعی بصری  
     
 
مسئول دفتر مدیریت  
     
 
مشاوران پایه دهم و یازدهم  
 
     
 
مشاوره پایه چهارم تجربی و ریاضی