معاونت آموزشی
 
  معاونت اجرایی
 
  معاونت اجرایی (دفتر داری)
 
  معاونت پایه دوازدهم
 
  معاونت پایه دهم
 
  معاونت فناوری
 
  معاونت فرهنگی
 
  واحد پژوهش و المپیاد
 
 
  مشاوره پایه چهارم تجربی و ریاضی
 
 
 
  معاونت مالی
 
  مسئول دفتر مدیریت
 
  مشاوران پایه دهم و یازدهم
 
 
   واحد سمعی بصری
 
  معاونت پایه یازدهم