فرهنگ جامع هوانوردي جايگاه ما در جهان هستي
بيولوژي كمپل (7جلد)  بيولوژي سولومون (6جلد)
250 مساله نظريه اعداد 250 مساله جبر
تذكره الاوليا سياحتنامه ابراهيم بيگ
 معاد تا صبح تابناك اهورايي
روي صحنه آبي (جلد 1) روي صحنه آبي (جلد 2)
دستورهاي زباني يك ديكتاتور عاشق  كوتاه بيا عمرم به نيامدنت قد نمي دهد
 اتفاق يك عالم با شما حرف دارم
سفر خروج مرد بيوه
بادبزن كاغذي                عنوان : باغ وحش شيشه اي
داستانهايي براي شب و چندتايي براي روز مكتوب
چيزي تو كشو نيست دختر كشيش
پيك جنوب دژ
پنج حكايت يادداشتهاي زيرزمين و شبهاي روشن
تحقير و توهين شده ها جسدي در كتابخانه
آقاي كوئين مرموز آواز قو
قتل هاي الفبايي آينه سراسر ترك برداشت
شكار قاتل قتل در خوابگاه دانشجويي
خانه اي در شيراز ان يا ام؟
بوي كافور عطر ياس (مروروي بر آثار بهمن فرمان آرا) گرگ در لباس ميش
الفباي خانواده هفت عادت مردمان موثر
هنر آرزو هفت قانون معنوي براي والدين
پنير تو را من جابجا كردم كتاب مقدماتي در فراگيري اجراي پيانو